www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Programma 2010

15. Gezonde financiën

Gezonde financien

Nederland is eind 2008 in de diepste recessie beland sinds de Tweede Wereldoorlog. In 2009 kromp de economie met maar liefst vier procent. Vanaf dit jaar lijkt de economie weer heel voorzichtig uit een diep dal op te klimmen. Dit herstel is echter nog uitermate kwetsbaar. Als gevolg van de diepe recessie zijn de belastinginkomsten van de overheid dramatisch teruggelopen. De overheidsuitgaven zijn fors gestegen, bijvoorbeeld omdat het aantal werkloosheidsuitkeringen is toegenomen. Het overschot op de overheidsbegroting van 0,7 procent bbp in 2008 is omgeslagen in een fors tekort van naar verwachting 6,3 procent bbp in 2010. Bij ongewijzigd beleid verbetert dit tot zo’n 2,9 procent bbp in 2015. Op de langere termijn dreigen echter ook hogere kosten als gevolg van vergrijzing en duurdere zorg.

Het is niet reëel en ook niet verstandig om dit gat in één kabinetsperiode van vier jaar volledig te willen dichten. Als we in één keer zoveel bezuinigen, is de kans op een ‘double dip’ – een nieuwe recessie – groot. Gezien de omvang van het tekort ligt een geleidelijke beperking van het tekort in de komende 10 tot 15 jaar meer voor de hand. We willen de economie niet kapotbezuinigen of het herstel in de knop breken. Als het economisch herstel stokt of niet doorzet, zullen we niet aarzelen om onze plannen te temporiseren. We willen de crisis ook niet afschuiven op de gemeenten, omdat bezuinigingen daar direct van invloed zijn op de burgers. Een gedetailleerde financiële onderbouwing vindt u als aparte bijlage bij dit verkiezingsprogramma.

Onze voorstellen

 • Het begrotingsbeleid moet rekening houden met de kracht van het economische herstel. Indien dat herstel niet of onvoldoende doorzet moeten al te grote bezuinigingen worden uitgesteld, om te voorkomen dat het herstel in de knop wordt gebroken. Hierbij moet worden gekeken naar zowel de hoogte als de samenstelling van de groei.
 • Bij voldoende herstel moet door middel van bezuinigingen en lastenverzwaring het begrotingstekort aan het einde van de komende kabinetsperiode tot onder de 2 procent worden teruggebracht.
 • Forse bezuinigingen zijn mogelijk op de defensie-uitgaven en de uitgaven voor externen door de rijksoverheid en de lagere overheden. Op de bureaucratie in de zorg, het onderwijs en bij de overheid en door een betere inzet van ICT-middelen. Daar staat tegenover dat de komende jaren ook miljarden nodig zijn voor verbetering van de publieke sector en bestrijding van de armoede.
 • De AOW-leeftijd blijft 65 jaar. Dit wordt gefinancierd door een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek. De opbrengst daarvan slaat pas ver na de komende kabinetsperiode neer. Maar het omgekeerde geldt ook voor de hogere kosten bij handhaving van de AOW-leeftijd op 65 jaar.
 • Naast bezuinigingen kan de overheid miljarden euro’s meer inkomsten verkrijgen, door meer belasting op hogere inkomens, vermogens en winsten. Er komen een vermogens- en een vermogenswinstbelasting. Ook milieuheffingen kunnen worden verhoogd.
 • Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting wordt verhoogd van 52 naar 55 procent. Er komt een nieuw toptarief van 65 procent vanaf een belastbaar inkomen van 150.000 euro.
 • Aftrekposten worden over de hele linie beperkt, waardoor de overheid meer inkomsten binnenkrijgt. De belastingtarieven zelf hoeven daardoor maar beperkt te worden verhoogd. De progressiviteit van ons belastingstelsel neemt hierdoor fors toe.
 • De belasting op winsten boven 200.000 euro wordt verhoogd van 25,5 procent naar 30 procent. Die van 20 procent blijft ongemoeid. Tegelijkertijd wordt de renteaftrek beperkt tot 30 procent van het brutobedrijfsresultaat, om opkoopfondsen te ontmoedigen. Deze beperking geldt niet voor kleine bedrijven.
 • Er komt een strafheffing voor Nederlandse bedrijven die zich vestigen in belastingparadijzen. Zij moeten voortaan in hun jaarverslag vermelden hoeveel belasting zij in Nederland betalen. Nederland stopt met het kritiekloos sluiten van belastingverdragen met belastingparadijzen. Nederland kan het initiatief nemen tot een onafhankelijk internationaal expertisecentrum voor de aanpak van belastingconcurrentie.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt gegarandeerd tot een hypotheeksom van maximaal 350.000 euro, tegen 42 procent aftrek. Deze beperking gaat geleidelijk – over een periode van 10 jaar – in. De aftrek van pensioenpremies wordt gemaximeerd op anderhalf keer modaal. Het aflossen van hypotheekschuld wordt aangemoedigd.
 • De nominale premie voor de zorgverzekering wordt fors verlaagd. We voeren een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie in. Inkomens tot omstreeks het sociale minimum worden hierbij vrijgesteld. De zorgtoeslag wordt dan overbodig. Het eigen risico wordt afgeschaft.
 • Om werken lonend te maken voor mensen met een minimumloon of net daarboven, wordt voor deze groepen mensen een inkomensafhankelijke belastingkorting ingevoerd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
NIEUWS
COLUMN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 27 AUGUSTUS
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top